Đơn hàng cập nhật

Để sử dụng Webhook vui lòng liên hệ CSKH (bộ phận IT) của GHSV.

Request mẫu

Sử dụng dữ liệu nhận được để đồng bộ với dữ liệu website của bạn.

{
  "status": "Đang Giao Hàng",
  "client_code": "ABCDEF003", // mã đơn của bạn
  "required_code": "YCHY.00000001", // mã đơn hàng của GHSV
  "signpart": false, // xác định đơn hàng một phần 
  "audit_code": null, // mã đối soát của GHSV
  "delivery_time": null, // thời gian giao hàng thành công
  "cod": 20000,
  "value": 20000,
  "weight": 1000,
  "fee": 24000,
  "to_name": "Hà Văn Thắng",
  "to_phone": "0123456789",
  "to_address": "Lô 25.6 đường Trường Chinh",
  "to_province": "Tỉnh Hải Dương",
  "to_district": "Thành Phố Hải Dương",
  "to_ward": "Phường Tứ Minh"
}

Response mẫu

Chúng tôi sẽ lưu trữ response này để trường hợp server của đối tác gặp trường hợp xấu, làm cơ sở để cập nhật lại.

{
  "success": true, // false: khi có lỗi
  "msg": "" // mô tả
}

Last updated