Danh sách trạng thái

Các trạng thái tồn tại trong hệ thống GHSV.

Danh sách trạng thái khởi tạo

 • Chờ Xác Nhận

Danh sách trạng thái quá trình

 • Đang Vận Chuyển

 • Đang Chuyển Kho Giao

 • Đã Chuyển Kho Giao

 • Đang Giao Hàng

 • Hoãn Giao Hàng

 • Không Giao Được

 • Xác Nhận Hoàn

 • Đang Chuyển Kho Trả

 • Đã Chuyển Kho Trả Toàn Bộ

 • Đã Chuyển Kho Trả Một Phần

 • Hoãn Trả Hàng

Danh sách trạng thái cuối cùng

 • Đã Trả Hàng Toàn Bộ

 • Đã Trả Hàng Một Phần

 • Đã Giao Hàng

 • Đã Đối Soát Giao Hàng

 • Hủy

Last updated