Comment on page

Danh sách trạng thái

Các trạng thái tồn tại trong hệ thống GHSV.

Danh sách trạng thái khởi tạo

 • Chờ Xác Nhận

Danh sách trạng thái quá trình

 • Đang Vận Chuyển
 • Đang Chuyển Kho Giao
 • Đã Chuyển Kho Giao
 • Đang Giao Hàng
 • Hoãn Giao Hàng
 • Không Giao Được
 • Xác Nhận Hoàn
 • Đang Chuyển Kho Trả
 • Đã Chuyển Kho Trả Toàn Bộ
 • Đã Chuyển Kho Trả Một Phần
 • Hoãn Trả Hàng

Danh sách trạng thái cuối cùng

 • Đã Trả Hàng Toàn Bộ
 • Đã Trả Hàng Một Phần
 • Đã Giao Hàng
 • Đã Đối Soát Giao Hàng
 • Hủy