⚙️Xác thực / môi trường

Testing

Dữ liệu trong môi trường này sẽ không được lưu trữ lâu dài, phục vụ mục đích thử nghiệm.

REQUEST / HTTP/1.1
Host: testing-api.ghsv.vn
Content-Type: application/json
Token: eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoiMTQiLCJicmFuY2giOiJkZW1vLmdoc3Yudm4iLCJzZXNzaW9uIjoxNjUyNDY0MTU4fQ.zBeoadjqMWsJj26VeWoV9vrtPKOhDNriZaAm_IqpQGM

Production

Khởi tạo Token

Token dùng để xác định tài khoản thực hiện các yêu cầu qua API từ đó đồng bộ với hệ thống GHSV.

REQUEST / HTTP/1.1
Host: api.ghsv.vn
Content-Type: application/json
Token: token-cua-ban

Cấu trúc Response chung

 • Token không hợp lệ

// Content-Type: application/json
// 403: Unauthorized
{
  "success": false,
  "msg": "Token không hợp lệ."
}
 • Thao tác thành công

// Content-Type: application/json
// 200: OK
{
  "success": true,
  "msg": ""
  // thông tin khác
}
 • Thao tác thất bại

// Content-Type: application/json
// 200: OK
{
  "success": false,
  "msg": "nguyên nhân / lý do."
}

Last updated