Comment on page
🗺

Địa chỉ

API lấy danh sách địa chỉ hợp lệ trong hệ thống của GHSV.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/address/provinces
Lấy danh sách các tỉnh thành trong CSDL của GHSV.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/address/districts
Lấy danh sách các quận / huyện trong CSDL của GHSV.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/address/wards
Lấy danh sách các xã / phường trong CSDL của GHSV.