Comment on page
📦

Đơn hàng

API liên quan đến đơn hàng trong hệ thống của GHSV.
post
https://api.ghsv.vn/v1
/order/create
Tạo đơn hàng.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/order/calcFee
Tính phí đơn hàng.
post
https://api.ghsv.vn/v1
/order/cancel
Hủy đơn hàng.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/order/info
Lấy thông tin đơn hàng.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/order/tracking
Lấy hành trình đơn hàng.