📦Đơn hàng

API liên quan đến đơn hàng trong hệ thống của GHSV.

Tạo đơn hàng.

POST https://api.ghsv.vn/v1/order/create

Headers

NameTypeDescription

Token*

String

token-cua-ban

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

product*

String

Tên đơn hàng

to_name*

String

Tên người nhận

to_ward*

String

Xã người nhận

to_district*

String

Huyện người nhận

to_province*

String

Tỉnh người nhận

to_address*

String

Địa chỉ chi tiết người nhận

weight*

Int

Cân nặng kiện hàng (gram)

price*

Int

Tiền hàng

value

Int

Giá trị đơn hàng, dùng để tính tiền bảo hiểm

client_code

String

Mã đơn tùy chỉnh của bạn

note

String

Ghi chú giao hàng

config_delivery

Int

Cấu hình giao hàng gồm:

(1) Cho Xem Hàng Nhưng Không Cho Thử Hàng (mặc định) (2) Cho Thử Hàng

(3) Không Cho Xem Hàng

config_collect

Int

Cấu hình thu hộ gồm:

(0) Thu hộ = Tiền hàng (price) + phí (mặc định )

(1) Thu hộ = Tiền hàng (price)

is_return

Boolean

Hàng đổi trả ( mặc định: false )

to_phone*

String

Số điện thoại người nhận

shop_id*

Int

ID cửa hàng

source

String

Nguồn lên đơn (TPOS, TRUSTSALES, HARAVAN, PANCAKE), liên hệ kỹ thuật để thêm nguồn.

length

Int

Chiều dài kiện hàng (cm)

width

Int

Chiều rộng kiện hàng (cm)

height

Int

Chiều cao kiện hàng (cm)

{
  "success": false,
  "msg": "Tên người nhận không được bỏ trống."
}

Tính phí đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/calcFee

Headers

NameTypeDescription

Token*

String

token-cua-ban

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

weight*

Int

Cân nặng đơn hàng (g)

value

Int

Giá trị đơn hàng, dùng để tính tiền bảo hiểm

to_ward*

String

Xã người nhận

to_district*

String

Huyện người nhận

to_province*

String

Tỉnh người nhận

shop_id*

Int

ID cửa hàng

config_collect

Int

Cấu hình thu hộ gồm:

(0) Thu hộ = Tiền hàng (price) + phí (mặc định )

(1) Thu hộ = Tiền hàng (price)

{
  "success": true,
  "msg": false,
  "fee": 24000
}

Hủy đơn hàng.

POST https://api.ghsv.vn/v1/order/cancel

Headers

NameTypeDescription

Token*

String

token-cua-ban

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

required_code

String

Mã đơn hàng của GHSV

Bỏ trường client_code

client_code

String

Mã đơn tùy chỉnh của bạn

Bỏ trường required_code

{
  "success": true,
  "msg": ""
}

Lấy thông tin đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/info

Headers

NameTypeDescription

Token*

String

token-cua-ban

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

required_code

String

Mã đơn hàng của GHSV

Bỏ trường client_code

client_code

String

Mã đơn tùy chỉnh của bạn

Bỏ trường required_code

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "order": {
    "status": "Hoãn Giao Hàng",
    "audit_code": null, // mã đối soát GHSV
    "delivery_time": null,
    "client_code": "",
    "required_code": "YCCL.1400000004", // mã yêu cầu của GHSV
    "product": "test",
    "weight": 300,
    "value": 0,
    "cod": 65000,
    "note": "Cho Xem Hàng Nhưng Không Cho Thử Hàng",
    "config_collect": 0,
    "is_return": false,
    "shop_id": 0,
    "to_name": "test",
    "to_phone": "0378872140",
    "to_address": "test, test",
    "to_province": "Thành Phố Cần Thơ",
    "to_district": "Quận Ô Môn",
    "to_ward": "Phường Long Hưng",
    "fee": 35000
  }
}

Lấy hành trình đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/tracking

Headers

NameTypeDescription

Token*

String

token-cua-ban

Content-Type*

String

application/json

Request Body

NameTypeDescription

required_code

String

Mã đơn hàng của GHSV

Bỏ trường client_code

client_code

String

Mã đơn tùy chỉnh của bạn

Bỏ trường required_code

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "tracking": [
    {
      "time": "09-05-2022 12:01",
      "status": "Đã được đối soát",
      "address": "",
      "note": "Mã đối soát: 09052022_1"
    },  
    {
      "time": "06-05-2022 15:50",
      "status": "Đã Giao Hàng Toàn Bộ",
      "address": "",
      "note": "Nguyễn Đức Thịnh (0378872140) xác nhận Đã Giao Hàng Toàn Bộ lúc 15:50 06-05-2022"
    },
    {
      "time": "06-05-2022 15:42",
      "status": "Đang xử lý",
      "address": "",
      "note": ""
    },
    {
      "time": "06-05-2022 15:41",
      "status": "Đã nhập kho",
      "address": "",
      "note": ""
    },
    {
      "time": "05-05-2022 19:56",
      "status": "Đợi lấy hàng",
      "address": "",
      "note": ""
    }
  ],
  "response_code": 200,
  "status": "success"
}

Last updated