📦Đơn hàng

API liên quan đến đơn hàng trong hệ thống của GHSV.

Tạo đơn hàng.

POST https://api.ghsv.vn/v1/order/create

Headers

Request Body

{
  "success": false,
  "msg": "Tên người nhận không được bỏ trống."
}

Tính phí đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/calcFee

Headers

Request Body

{
  "success": true,
  "msg": false,
  "fee": 24000
}

Hủy đơn hàng.

POST https://api.ghsv.vn/v1/order/cancel

Headers

Request Body

{
  "success": true,
  "msg": ""
}

Lấy thông tin đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/info

Headers

Request Body

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "order": {
    "status": "Hoãn Giao Hàng",
    "audit_code": null, // mã đối soát GHSV
    "delivery_time": null,
    "client_code": "",
    "required_code": "YCCL.1400000004", // mã yêu cầu của GHSV
    "product": "test",
    "weight": 300,
    "value": 0,
    "cod": 65000,
    "note": "Cho Xem Hàng Nhưng Không Cho Thử Hàng",
    "config_collect": 0,
    "is_return": false,
    "shop_id": 0,
    "to_name": "test",
    "to_phone": "0378872140",
    "to_address": "test, test",
    "to_province": "Thành Phố Cần Thơ",
    "to_district": "Quận Ô Môn",
    "to_ward": "Phường Long Hưng",
    "fee": 35000
  }
}

Lấy hành trình đơn hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/order/tracking

Headers

Request Body

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "tracking": [
    {
      "time": "09-05-2022 12:01",
      "status": "Đã được đối soát",
      "address": "",
      "note": "Mã đối soát: 09052022_1"
    },  
    {
      "time": "06-05-2022 15:50",
      "status": "Đã Giao Hàng Toàn Bộ",
      "address": "",
      "note": "Nguyễn Đức Thịnh (0378872140) xác nhận Đã Giao Hàng Toàn Bộ lúc 15:50 06-05-2022"
    },
    {
      "time": "06-05-2022 15:42",
      "status": "Đang xử lý",
      "address": "",
      "note": ""
    },
    {
      "time": "06-05-2022 15:41",
      "status": "Đã nhập kho",
      "address": "",
      "note": ""
    },
    {
      "time": "05-05-2022 19:56",
      "status": "Đợi lấy hàng",
      "address": "",
      "note": ""
    }
  ],
  "response_code": 200,
  "status": "success"
}

Last updated