🛍️Cửa hàng

API liên quan đến cửa hàng trong hệ thống của GHSV.

Khởi tạo cửa hàng.

POST https://api.ghsv.vn/v1/shop/create

Headers

Request Body

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "shop": {
    "id": 3
  }
}

Lấy danh sách cửa hàng.

GET https://api.ghsv.vn/v1/shop/list

Headers

{
  "success": true,
  "msg": "",
  "shops": [
    {
      "id": "1",
      "name": "Cửa hàng cơ sở 1",
      "phone": "0123456789",
      "province": "Tỉnh Hải Dương",
      "district": "Thành phố Hải Dương",
      "ward": "Phường Tứ Minh",
      "address": "11 Tứ Minh"
    },
    {
      "id": "2",
      "name": "Cửa hàng cơ sở 2",
      "phone": "0223456789",
      "province": "Tỉnh Hải Dương",
      "district": "Thành phố Hải Dương",
      "ward": "Phường Tứ Minh",
      "address": "12 Tứ Minh"
    }
  ]
}

Last updated