🛍

Cửa hàng

API liên quan đến cửa hàng trong hệ thống của GHSV.
post
https://api.ghsv.vn/v1
/shop/create
Khởi tạo cửa hàng.
get
https://api.ghsv.vn/v1
/shop/list
Lấy danh sách cửa hàng.