1.0.2

Đơn hàng > Tạo đơn

Response:

{
    //...old,
    "sorting_code": null // mã phân loại || null nếu chưa có
}

Last updated