Comment on page

1.0.2

Đơn hàng > Tạo đơn

Response:
{
//...old,
"sorting_code": null // mã phân loại || null nếu chưa có
}