Comment on page

1.0.3

Đơn hàng > Tạo đơn

Payload:
{
//...old,
"length": 0, // chiều dài kiện hàng (cm) (optional)
"width": 0, // chiều rộng kiện hàng (cm) (optional)
"height": 0 // chiều cao kiện hàng (cm) (optional)
}