1.0.3

Đơn hàng > Tạo đơn

Payload:

{
    //...old,
    "length": 0, // chiều dài kiện hàng (cm) (optional)
    "width": 0, // chiều rộng kiện hàng (cm) (optional)
    "height": 0 // chiều cao kiện hàng (cm) (optional)
}

Last updated